Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

 ALGEMENE VOORWAARDEN MILOSCHMINK 

 Miloschmink staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68298250 

 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, Overeenkomsten en (rechts)handelingen uitgebracht, respectievelijk gesloten door Miloschmink. 

 1. A. Algemeen 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

1. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Miloschmink opdracht heeft gegeven tot het verrichten van Werkzaamheden. 

2. Werkzaamheden: alle werkzaamheden van Miloschmink waartoe opdracht is gegeven of die voorvloeiend uit, danwel direct verband houdend met de opdracht worden verrichten dan wel behoren te worden verricht, een en ander in de ruimste zin van het woord en in ieder geval omvattende de Werkzaamheden zoals vermeld in de Overeenkomst. 

3. Overeenkomst: elke afspraak tussen Miloschmink en Opdrachtgever tot het verrichten van Werkzaamheden door Miloschmink ten behoeve van Opdrachtgever, conform het bepaalde in de Overeenkomst. 

B. Toepasselijkheid 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, Overeenkomsten en (rechts)handelingen uitgebracht, respectievelijk gesloten door Miloschmink, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen. 

2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij schriftelijk tussen Miloschmink en Opdrachtgever zijn overeengekomen. 

3. Eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet geldig. De toepasselijkheid daarvan wordt door Miloschmink uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

4. Een Opdrachtgever ten aanzien van wie deze algemene voorwaarden eerder van toepassing zijn geweest, wordt geacht ook akkoord te gaan of te zijn gegaan met het van toepassing zijn van deze algemene voorwaarden op latere offertes, Overeenkomsten en overige verbintenissen tussen Miloschmink en Opdrachtgever, welke direct of indirect verband houden met de dienstverlening van Miloschmink, ook al is dat niet steeds expliciet (opnieuw) overeengekomen. 

5. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden en/of van de Overeenkomst op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig mocht blijken te zijn of vernietigd worden, dan zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden en/of de Overeenkomst onverkort van kracht blijven en zullen partijen voor de nietige bepalingen een nieuwe bepaling overeenkomen die naar inhoud zoveel als mogelijk recht doet aan de oorspronkelijke bepaling. 

6. Indien Miloschmink niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden en/of de Overeenkomst verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn of dat Miloschmink op enigerlei wijze het recht zou verliezen om in andere gevallen stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden en/of de Overeenkomst te verlangen. 

C. Offerte 

1. Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 

2. Miloschmink kan niet aan haar offerte worden gehouden indien Opdrachtgever, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de offerte, dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 

3. In de offertes gaat Miloschmink er van uit dat de Werkzaamheden op de normale wijze kunnen worden verricht. Bijzondere eisen en omstandigheden dienen vooraf schriftelijk en voldoende gedetailleerd aan Miloschmink te worden opgegeven. 

4. Miloschmink heeft het recht om meerkosten bij Opdrachtgever in rekening te brengen indien de offerte is opgesteld door onjuiste of onvolledige informatie van Opdrachtgever. 

5. Een door Miloschmink opgestelde en/of uitgebrachte offerte geldt niet automatisch voor toekomstige opdrachten. 

6. Miloschmink behoudt zich het recht voor, opdrachten zonder opgaaf van redenen te weigeren. 

D. Aanvang en duur van de Overeenkomst 

1. De Overeenkomst komt tot stand en vangt aan op het moment dat de Opdrachtgever schriftelijk akkoord heeft gegeven op de Werkzaamheden. 

2. Eventueel later gemaakte aanvullingen en/of wijzigingen op de Werkzaamheden zijn slechts mogelijk schriftelijk en met instemming van partijen. 

3. Elke Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een onbepaalde tijd is aangegaan. 

4. Miloschmink zal na de totstandkoming van de Overeenkomst, alvorens 

(verder) te presteren, van Opdrachtgever de betaling van de overeengekomen vergoeding/prijs ontvangen. Miloschmink zal hiervoor een factuur naar Opdrachtgever sturen. 

5. Opdrachtgever is zonder voorafgaande toestemming van Miloschmink niet gerechtigd de uit een Overeenkomst voortvloeiende rechten op door Miloschmink te verrichten Werkzaamheden over te dragen aan derden. 

6. Annulering van een Overeenkomst door Opdrachtgever is uitsluitend mogelijk, indien zulks schriftelijk geschiedt uiterlijk tot en met één (1) week voor het begin van uitvoering van de Werkzaamheden en Miloschmink met deze annulering schriftelijk/elektronisch instemt. Opdrachtgever is in dat geval aan Miloschmink een schadevergoeding verschuldigd, welke wordt vastgesteld op 50% van de overeengekomen vergoeding/prijs. Indien annulering plaatsvindt minder dan één (1) week voor het begin van de uitvoering van de Werkzaamheden, dan is Opdrachtgever 100% van de overeengekomen vergoeding/prijs verschuldigd. Schade van de Opdrachtgever wordt bij annulering nimmer vergoed. 

7. De financiële verplichtingen van Miloschmink jegens derden, verband houdende met de geannuleerde Overeenkomst, welke door Miloschmink moeten worden nagekomen zullen eveneens volledig aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht. 

8. Opdrachtgever vrijwaart Miloschmink tegen aanspraken van derden ten gevolge van opzegging van de Overeenkomst. 

E. Verplichtingen Opdrachtgever 

 1.  Indien er meerdere Opdrachtgevers zijn, is iedere Opdrachtgever hoofdelijk aansprakelijk voor juiste en volledige nakoming van de uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen. 
 2.  Miloschmink behoudt zich het recht voor, de Werkzaamheden (deels) te weigeren. In dit geval zal de overeengekomen prijs voor de Werkzaamheden blijven gelden. 
 3. Opdrachtgever draagt het risico voor schade veroorzaakt door allergieën.  
 4. Opdrachtgever zorgt voor voldoende beschutting tegen zon, regen en wind.
 5. Miloschmink heeft recht op 15 minuten doorbetaalde pauze na iedere 2 uur werkzaamheden.
 6.  
 7. F. Verplichtingen
 8.  Miloschmink zal haar Werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van haar kan worden verwacht. Opdrachtgever is voorts verplicht de door of namens Miloschmink gegeven orders en aanwijzingen op te volgen, behoudens voorzover dit naar het oordeel van Opdrachtgever niet mogelijk dan wel wenselijk is. 
 9.  Miloschmink neemt bij de uitvoering van de Werkzaamheden de daarop van toepassing zijnde voorschriften in acht zoals deze van kracht zijn of zullen zijn ten tijde van de uitvoering van de Werkzaamheden. 

G. Klachtenregeling / Reclames 

1. Reclames over de facturen dienen binnen dertig (30) dagen na factuurdatum schriftelijk bij Miloschmink te worden ingediend. 

2. Het indienen van een klacht/reclame ontslaat Opdrachtgever nimmer van zijn elders in deze voorwaarden omschreven (betalings)verplichtingen jegens Miloschmink. 

H. Overmacht 

1. Miloschmink is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien dit voor Miloschmink redelijkerwijs niet mogelijk is ten gevolge van buiten toedoen van Miloschmink ontstane veranderingen in de bij het aangaan van de Overeenkomst bestaande omstandigheden. 

2. Een tekortkoming in de nakoming van een verplichting van Miloschmink geldt in ieder geval niet als toerekenbaar en komt niet voor risico van Miloschmink in geval van een tekortkoming door ziekte, weersomstandigheden en alle andere omstandigheden welke van dien aard zijn dat nakoming niet (meer) van Miloschmink kan worden gevergd. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden of toeleveranciers, alsmede iedere situatie waarop Miloschmink feitelijk geen (beslissende) controle kan uitoefenen. 

I. Aansprakelijkheid 

1. Miloschmink is, behoudens indien sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Miloschmink, niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit door haar verleende Werkzaamheden, waaronder maar niet beperkt tot de inhoud en/of juistheid van de door Miloschmink verstrekte informatie op haar website of anderszins verstrekte informatie. 

2. Indien Opdrachtgever aantoont dat zij schade heeft geleden door een fout van Miloschmink die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is de aansprakelijkheid van Miloschmink voor die schade steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval wordt uitbetaald op grond van de (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering van Miloschmink,te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar(s) komt. 

3. Indien om welke reden dan ook geen uitkering door de verzekeraar(s) plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid van Miloschmink beperkt tot 50% van de op grond van de Overeenkomst door Miloschmink aan Opdrachtgever gefactureerde en factureerbare bedragen (exclusief omzetbelasting), zulks met een maximum van € 1.000,- (zegge: duizend euro). 

4. Miloschmink is nimmer gehouden tot vergoeding van indirecte schade, gevolgschade en vervolgschade waaronder mede begrepen bedrijfsschade, milieuschade of immateriële schade van Opdrachtgever, waaronder begrepen maar niet beperkt tot stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van Opdrachtgever, welke het gevolg is van of op andere wijze verband houdt met, een fout in de uitvoering van de Werkzaamheden door Miloschmink. 

5. Miloschmink aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor (vertragings)schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie of materialen door Opdrachtgever. 

6. Miloschmink aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materialen welke van Opdrachtgever of diens leveranciers afkomstig zijn. 

7. De aansprakelijkheid van Miloschmink gaat nooit verder dan bepaald in deze algemene voorwaarden, ongeacht of sprake is van vorderingen uit hoofde van een Overeenkomst of uit andere hoofde, met name onrechtmatige daad. 

8. Miloschmink heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van Opdrachtgever ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van de verrichtte Werkzaamheden. 

9. Opdrachtgever vrijwaart Miloschmink tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect met de uitvoering van de Overeenkomst samenhangen, tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Miloschmink. 

J. Betaling 

1. Opdrachtgever dient, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, de overeengekomen vergoeding/prijs veertien (14) dagen voor aanvang van de Werkzaamheden op een door Miloschmink aan te wijzen bankrekening te hebben voldaan. Indien er bij cursussen dagen gemist zijn worden deze niet in mindering gebracht.

2. Indien Opdrachtgever voor aanvang van de Werkzaamheden de betaling niet op een door Miloschmink aan te wijzen bankrekening heeft voldaan, is Miloschmink gerechtigd de overeengekomen Werkzaamheden te weigeren, dan wel pas te verrichten als Opdrachtgever tot betaling is overgegaan. Opdrachtgever blijft in dat geval verplicht tot betaling van de overeengekomen vergoeding/prijs. 

3. Indien Opdrachtgever, zijnde een natuurlijk persoon niet handelende in de uitoefening van haar bedrijf, niet binnen de hiervoor in lid 1 genoemde termijn, dan wel een in afwijking daarvan tussen partijen overeengekomen termijn heeft betaald, raakt zij eerst in verzuim nadat Miloschmink hem een ingebrekestelling heeft gestuurd waarin Miloschmink aan Opdrachtgever de mogelijkheid biedt alsnog binnen veertien (14) dagen zijn betalingsverplichting na te komen. Opdrachtgever is de wettelijke rente verschuldigd. 

4. Indien Opdrachtgever, zijnde een rechtspersoon of natuurlijk persoon handelende in de uitoefening van haar bedrijf, niet binnen de hiervoor in lid 1 genoemde termijn, dan wel een in afwijking daarvan tussen partijen overeengekomen termijn heeft betaald, raakt zij bij het verstrijken van die termijn terstond van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is de wettelijke rente verschuldigd. 

5. In het geval Opdrachtgever een natuurlijk persoon niet in handelende in de uitoefening van haar bedrijf is, is de rente gelijk aan de alsdan geldende wettelijke rente voor consumententransacties. In alle andere gevallen is Opdrachtgever de alsdan geldende wettelijke rente voor handelstransacties verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. 

6. Alle te maken gerechtelijke- en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van Opdrachtgever, ook voor zover deze kosten uitgaan boven hetgeen op basis van de wettelijke regels betreffende proceskosten verschuldigd zou zijn. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag, met een minimum van € 40,- bij consumenten (na aanmaning) en € 125,- bij niet-consumenten. 

7. Opdrachtgever is nimmer bevoegd tot verrekening van het door hem aan Miloschmink verschuldigde. 

K. Beëindiging 

1. Miloschmink is gerechtigd de Overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te beëindigen, onverminderd haar recht op vergoeding van kosten, schade en rente indien: 

a. Opdrachtgever tijdens de Werkzaamheden één of meer van haar verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, tenzij de tekortkoming de ontbinding niet 

rechtvaardigt; 

b. bij faillissement van Opdrachtgever of een aanvraag daartoe; 

 1. c. bij surseance van betaling van Opdrachtgever of een aanvraag daartoe 
 2. d. bij onder curatelenstelling of overlijden van Opdrachtgever; 
 3. e. bij het op Opdrachtgever van toepassing van zijn van de Schuldsaneringsregeling natuurlijke personen of het door Opdrachtgever indienen van een verzoek daartoe; 
 4. f. bij onderbewindstelling van het gehele vermogen van Opdrachtgever; 
 5. g. bij boedelafstand door Opdrachtgever; 
 6. h. Miloschmink van het bestaan van omstandigheden blijkt, die van dien aard zijn dat ware Miloschmink hiervan op de hoogte geweest, zij de Overeenkomst niet was aangegaan. 
 7. 2. Miloschmink is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van ontbinding op grond van dit artikel. 

L. Opschortingsrecht 

1. Miloschmink heeft het recht om de nakoming van al haar verplichtingen op te schorten tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op Opdrachtgever, daaronder mede begrepen vorderingen tot nakoming van verplichtingen anders dan betalingsverplichtingen, volledig zijn voldaan. 

2. In geval van overmacht worden de verplichtingen van Miloschmink opgeschort tot nader order. 

M. Toepasselijk recht en forumkeuze 

1. Op alle Overeenkomsten tussen Miloschmink en Opdrachtgever waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing. 

2. Alle geschillen die verband houden met Overeenkomsten tussen Miloschmink en Opdrachtgever waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, worden met uitsluiting van alle gerechtelijke instanties beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de Miloschmink haar woonplaats heeft. 

N. Wijzigingen of aanvullingen van deze voorwaarden 

 1.  Miloschmink heeft te allen tijde het recht deze voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. 
 2. Wijzigingen en/of aanvullingen zullen van kracht worden nadat deze ter kennis van Opdrachtgever zijn gebracht en hebben geen terugwerkende kracht. Het is niet toegestaan om tekst van de website te kopiëren of foto’s te gebruiken  zonder toestemming.
 3. Foto’s op de website en copyright

  Miloschmink vraagt altijd aan de ouders, verzorgers of de volwassene waarmee het kind gekomen is, alsook aan het kind zelf, toestemming om een foto te mogen maken en deze op de website of Facebook te plaatsen. Uiteraard worden er geen persoonlijke gegevens bij gezet. Op deze manier kan Miloschmink laten zien wat zij in huis heeft.

  Desgewenst maakt Miloschmink foto’s van de geschminkte kinderen en volwassenen. Deze foto’s worden binnen 7 dagen (gratis) per e-mail verzonden aan de opdrachtgever.

  Het is verboden om fotomaterialen, teksten of ander materiaal van Miloschmink over te nemen voor eigen gebruik, tenzij hierover schriftelijk afspraken gemaakt worden met Miloschmink. Een uitzondering wordt gemaakt voor de ouders/verzorgers van het kind waarvan een foto is gemaakt.